Pages

Saturday, December 18, 2010

Att tolka resultatet av Myers-Briggs

Psykologi kan aldrig vara mer än en inexakt vetenskap. Poängen, för mig, med att lära mig mer om det mest intressanta personlighetstest jag stött på hittills är att jag tycker att det har ökat min insikt i hur människor som är väldigt olika mig själv kan tänkas fungera.

16 typer

Resultatet av Myers-Briggs blir en av 16 möjliga pesonlighetstyper.
I översiktsbilden nedan är typerna indelade efter sin starkaste funktion, eller sitt starkaste psykologiska verktyg, som man också kan säga. Den starkaste funktionen nämns alltid tillsammans med ”introvert” eller extrovert”.
En extrovert tanketyp, har alltså huvudfunktionen "extrovert tanke".

Översikt över de 16 typerna. Alla introverta typer än placerade i den inre cirkeln, och de extroverta i den yttre.

Resultatet av MBTI presenteras som en bokstavskombination i 4 delar, där varje bokstav står för en av de två möjliga egenskaperna, eller förhållningssätten, inom varje kategori som studeras.

E/I  -    står för extrovert, eller introvert
S/N -    står för förnimmelse (sensing), eller intuition.
             Intuition förkortas med ett N, efter som I:et redan använts för introvert.
T/F -    står för tanke (thinking) eller känsla (feeling).
J/P -    står för bedömande (judging), eller upplevande (percieving).

Som exempel, kan man få resultatet ESTJ - Extrovert, Sensing, Thinking, Judging.
(Extrovert, förnimmande, tänkande och bedömande.)

Någon med precis motsatt resultat, får INFP -  Introvert, iNtuitive, Feeling, Percieving. (Introvert, intuitiv, kännande och upplevande.)


Styrkor och svagheter
- Huvudfunktioner och stödfunktioner

Hos varje personlighetstyp, kan styrkor och svagheter förklaras, med hjälp av den här modellen:


Huvudfunktionen är vårt starkaste verktyg, som vi har full kontroll över. Det är det mentala redskap vi känner oss mest trygga med att använda, samtidigt som det är den attityd, och det förhållningssätt, som speglas mest utåt.

Motsatsen är den fjärde funktionen, som arbetar långsamt och klumpigt. Den trygghet vi känner i vår huvudfunktion, saknas här helt. Precis som vi har svårt att förstå oss på människor som är vår raka motsats, har vi svårt att förstå oss på hur denna raka motsats arbetar inom oss själva. Vi har alla samma sorters verktyg, men den enes styrka, kan vara den minst utvecklade funktionen hos någon annan.
Vår fjärde funktion, är potentiellt både kreativ och destruktiv. Kreativ för att den representerar delar av oss som blivit begravda eller ännu inte upptäckts, och destruktiv för att dess värdesystem och motivationer, underminerar och stör vår medvetna bild av oss själva.
Funktionen spelar ofta en roll i olika identitetskriser, då undertryckta behov söker sig upp i vårt medvetande.

De två stödfunktionerna ligger vid gränsen mellan det medvetna och det undermedvetna. Precis som huvudfunktionen och den fjärde funktionen, är de varandras motsatser, men skillnaderna i deras styrkor är inte lika dramatiska. Ändå skiljer man på dem, och klassificerar en av stödfunktionerna som medveten, och den andra som undermedveten.


På de fyra platserna i modellen, sätts förnimmelse, intuition, tanke och känsla. Var och en med en tillhörande extraversion eller introversion. Eftersom det handlar om två motsatsförhållanden, vet vi att förnimmelse och intuition kommer att hamna mitt emot varandra, liksom tanke och känsla kommer att sitta mitt emot varandra.I ett exempel där huvudfunktionen är extrovert tanke, blir den fjärde funktionen introvert känsla. Hos en ESTJ är den starkaste stödfunktionen introvert förnimmelse, och den svagare extrovert intuition.
Det finns en till sorts extrovert tanketyp, ENTJ. Den svagaste funktionen blir densamma, motsatsen till extrovert tanke, men stödfunktionerna har bytt plats med varandra.
Nästa steg är att förstå hur personligheterna egentligen ser ut. Att någon är en ESTJ säger inte särskilt mycket, om man inte har en bild av vad som är karaktäristiskt för en sådan personlighetstyp.
Jag har en närmare beskrivning av de introverta intuitiva typerna, INFJ och INTJ, här: http://nerverace.blogspot.se/2010/12/infj-och-intj.html

No comments:

Post a Comment